مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر
 
 
 
 
 
 
 
 دفاع پایان نامه با موضوع « فرآیند آموزش معاد با تاکید برتفسیر تنزیلی »

 دفاع پایان نامه با عنوان « بررسی قرآنی عملکرد پیامبر در تبدیل تهدیدهای اجتماعی سیاسی به فرصت » در مجتمع کوثر

 برگزاری اولین جلسه دوره تربیت مربی نگرش سیستمی بر ساختار تحکیم خانواده

 برگزاری هشتمین جلسه سلسله مباحث گفتمانی نگرش سیستمی بر مبحث خانواده

  برگزاری دوره تربیت مربی نگرش سیستمی بر ساختار تحکیم خانواده در مجتمع کوثر

 حجت الاسلام نوری زاده گفت: اندک خیرخواهی در مسیر کمال و بالندگی انسان به شما کمک می کند

 بیانیه مرکز مدیریت حوزه به مناسبت یوم الله ۱۳آبان

 جاماندگان اربعین

 دیدار رهبر معظم انقلاب با هیئت های دانشجویی

 حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه شد

 پیام تبریک اساتید، طلاب، مبلغات و کارکنان مجتمع آموزش علوم اسلامی به رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی

 بیانیه اساتید، نخبگان، طلاب و روحانیون کشور پیرامون اغتشاشات اخیر

 

نتیجه تصویری برای صلوات

اساتید اطلاعیه ها نمونه تجزيه و ترکيب افعال قلبی
نمونه تجزيه و ترکيب افعال قلبی -[اطلاعیه ها] - سه شنبه 29 ارديبهشت 1394

نمونه تجزيه و ترکيب

نحو عالی 2- درس 18

تعليق کننده­ها عبارتند از «ما، إن، لا نافيه- لام ابتداء- لام قسم- أنَّ- انّما- أن- لن- استفهام (گاهی يکی از دو مفعول اسم استفهام «علمتُ أيَّهم أحسن» و گاهی يکی از دو مفعول مضاف به اسم استفهام «علمتُ کتابَ أيِّهم عندک» و گاهی ادات استفهام بر مفعول اول داخل می­شود «علمتُ أمحمدٌ عندک أم زيدٌ».

§        «صَيَّرتُ الطينَ خَزَفاً»

صيَّرتُ: فعل ماضٍ- للمتکلم وحده- مزيد ثلاثي بزيادة حرف واحد من باب تفعيل- معتل و أجوف- متعدٍ- مبني للمعلوم- مبني علی السکون

-: فعلٌ من ملحقات أفعال القلوب (أو من أفعال التحويل أو التصيير) و هي من النواسخ- فاعلُه ضمير التاء البارز- و الجملةُ فعليةٌ

ال: حرف تعريف- غير عامل- مبني علی السکون

طين: اسم- مفرد- مذکر- جامد غير مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعولٌ به أول و منصوب

خزَفاً:اسم- مفرد- مذکر- جامد غير مصدر- نکِرَة- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعول به ثانٍ و منصوب

 

§        «وجَدتُ العلمَ نافعاً»

وجدتُ: فعل ماضٍ- للمتکلم وحده- مجرد ثلاثي- معتل و مثال- متعدٍ- مبني للمعلوم- مبني علی السکون

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ- فاعلُه ضمير التاء البارز- و الجملةُ فعليةٌ

ال: حرف تعريف- غير عامل- مبني علی السکون

علم: اسم- مفرد- مذکر- جامد غير مصدر أو مصدر أو اسم مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعولٌ به أول و منصوب

نافعاً:اسم- مفرد- مذکر- مشتق و اسم فاعل (مصدره نَفع)- نکِرَة- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعول به ثانٍ و منصوب

 

§        «ظَنَنتُ الدارَ قريبةً»

ظننتُ: فعل ماضٍ- للمتکلم وحده- مجرد ثلاثي- صحيح و مضاعف (ادغامه ممتنع)- متعدٍ- مبني للمعلوم- مبني علی السکون

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ- فاعلُه ضمير التاء البارز- و الجملةُ فعليةٌ

ال: حرف تعريف- غير عامل- مبني علی السکون

دار: اسم- مفرد- مؤنث (معنوی و مجازي)- جامد غير مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعولٌ به أول و منصوب

قريبةً:اسم- مفرد- مؤنث- مشتق و صفة مشبهة (مصدره قُرب)- نکِرَة- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعول به ثانٍ و منصوب

 

§        «علِمتُ المسألةَ»

علمتُ: فعل ماضٍ- للمتکلم وحده- مجرد ثلاثي- صحيح و سالم- متعدٍ- مبني للمعلوم- مبني علی السکون

-: فعل و فاعلُه ضمير التاء البارز- و الجملةُ فعليةٌ

ال: حرف تعريف- غير عامل- مبني علی السکون

مسألة: اسم- مفرد- مؤنث- جامد مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعول به و منصوب

§        «وجدتُ الضَّالَّةَ»

وجدتُ: فعل ماضٍ- للمتکلم وحده- مجرد ثلاثي- معتل و مثال- متعدٍ- مبني للمعلوم- مبني علی السکون

-: فعل و فاعلُه ضمير التاء البارز- و الجملةُ فعليةٌ

ال: حرف تعريف- غير عامل- مبني علی السکون

ضالَّة: اسم- مفرد- مؤنث- مشتق و اسم فاعل (مصدره ضلال و ضلالة)- معرف بأل- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعول به و منصوب

§        «هَبِْ الأيّامَ مُسالمةً»

هَبْ: فعل جامد بمعنی الأمر- للمخاطب- متعدٍ- مبني علی السکون

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ- فاعلُه ضمير أنت المستتر فيه وجوباً- و الجملةُ فعليةٌ

ال: حرف تعريف- غير عامل- مبني علی السکون

أيام: اسم- جمع تکسير (مفرده يوم: مذکر)- جامد غير مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعولٌ به أول و منصوب

مُسالمةً:اسم- مفرد- مؤنث- جامد و مصدر باب مفاعلة- نکِرَة- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعول به ثانٍ و منصوب

§        «تعلَّمْ شِفاءَ النَّفسِ قهرَ عدُوِّها»

تعلَّم: فعل جامد بمعنی الأمر- للمخاطب- متعدٍ- مبني علی السکون

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ- فاعلُه ضمير أنت المستتر فيه وجوباً- و الجملةُ فعليةٌ

شِفاء: اسم- مفرد- مذکر- جامد مصدر- معرف بالاضافة- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعولٌ به أول و منصوب

ال: حرف تعريف- غير عامل- مبني علی السکون

نفس: اسم- مفرد- مؤنث (معنوي و مجازي)- جامد غير مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مضاف إليه و مجرور

قهرَ:اسم- مفرد- مذکر- جامد و مصدر- معرف بالاضافة- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مفعول به ثانٍ و منصوب

عدوّ: اسم- مفرد- مذکر- مشتق و صفة مشبهة (مصدره عداوة)- معرف بالاضافة- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: مضاف إليه و مجرور

ها: اسم غير متصرف- ضمير متصل للنصب أو للجر- للغائبة- معرفة- مبني علی السکون

-: مضاف إليه و مجرور محلاً

 

§        «آتياً تعلمون الموتَ»، «آتياً الموتَ تعلمون»

آتيا: اسم- مفرد- مذکر- مشتق و اسم فاعل (مصدره اتيان)- نکرة- معرب- منقوص- منصرف

-: مفعول به ثانٍ و المقدم جوازاً و منصوب

تعلمون: فعل مضارع- للمخاطبينَ- مجرد ثلاثي- صحيح و سالم- متعدٍ- مبني للمعلوم- معرب

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ و مرفوع بثبوت نون الإعراب- فاعله ضمير الواو البارز- و الجملةُ فعليةٌ

أل: حرف تعريفٍ- غير عامل- مبني علی السکون

موت: اسم- مفرد- مذکر- جامد مصدر أو غير مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخِر- منصرف

-: مفعول به اول و منصوب

§        «آتٍ تعلمون الموتُ»، «آتٍ الموتُ تعلمون»

آت: اسم- مفرد- مذکر- مشتق و اسم فاعل (مصدره اتيان)- نکرة- معرب- منقوص- منصرف

-: خبر المقدم جوازاً و مرفوع بضمَّةٍ مقدَّرةٍ

تعلمون: فعل مضارع- للمخاطبينَ- مجرد ثلاثي- صحيح و سالم- متعدٍ- مبني للمعلوم- معرب

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ و ملغاة عن العمل لتوسُّطه (و في الجملة الآتية نقول ملغاة عن العمل لتأخُّره)- مرفوع بثبوت نون الإعراب- فاعله ضمير الواو البارز- و الجملةُ فعليةٌ- و معترضةٌ (و في الجملة الآتية نقول و الجملةُ مستأنفة) و قد حُذفَ مفعولَيه بقرينة «آتٍ الموتُ»

أل: حرف تعريفٍ- غير عامل- مبني علی السکون

موت: اسم- مفرد- مذکر- جامد مصدر أو غير مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخِر- منصرف

-: مبتدأ مؤخر و مرفوع- و الجملةُ اسمية

 

§        «ظنَنْتُ ما کلامُک صدقٌ»

ظنَنتُ: فعل ماضٍ- للمتکلم وحده- مجرد ثلاثي- صحيح و مضاعف- متعدٍ- مبني للمعلوم- مبني علی السکون

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ و ملغاة عن العمل لوجود حرف النفي بعده- فاعله ضمير التاء البارز- و الجملة فعليةٌ

ما: حرفُ نفي- غير عامل- مبني علی السکون

کلامُ: اسم- مفرد- مذکر- جامد مصدر أو غير مصدر- معرف بالاضافة- معرب- صحيح الآخِر- منصرف

-: مبتدأ و مرفوع- و الجملةُ اسميةٌ و سد مسدّ مفعولي «ظننتُ أو ظنَّ»

ک: اسم غير متصرف- ضمير متصل للنصب أو للجر- للخاطب- معرفة- مبني علی الفتح

-: مضاف إليه و مجرور محلاً

صدقٌ: اسم- مفرد- مذکر- جامد مصدر أو غير مصدر- نکرة- معرب- صحيح الآخِر- منصرف

-: خبر و مرفوع

 

§        «لا أدري متَی السَّفرُ»

لا: حرفُ نفي- غير عامل- مبني علی السکون

أدري: فعل مضارع- للمتکلم وحده- مجرد ثلاثي- معتل و ناقص (اعلاله بالاسکان)- متعدٍ- مبني للمعلوم- معرب

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ و ملغاة عن العمل لوجود اسم الاستفهام بعده- فاعله ضمير أنا المستتر فيه وجوباً- و الجملة فعليةٌ

متی: اسمٌ غير متصرف من ادوات الاستفهام- نکرة- مبنی علی السکون

-: خبر مقدم و مرفوع محلاً

أل: حرف تعريفٍ- غير عامل- مبني علی السکون

سفر: اسم- مفرد- مذکر- جامد مصدر أو غير مصدر- معرف بأل- معرب- صحيح الآخِر- منصرف

-: مبتدأ مؤخر و مرفوع- و الجملة اسمية- و سدّ مسدّ مفعولَي «لا أدري»

 

 

§        «ظنَنتُ لجريرٌ أشعَرُ من الأخطلِ»

ظننتُ: فعل ماضٍ- للمتکلم وحده- مجرد ثلاثي- صحيح و مضاعف (ادغامه ممتنع)- متعدٍ- مبني للمعلوم- مبني علی السکون

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ و ملغاة عن العمل لوجود لام الابتدا بعده- فاعله ضمير التاء البارز- و الجملة فعليةٌ

لَ: حرف ابتداءٍ- غير عامل- مبني علی السکون

جرير: اسم- مفرد- مذکر- جامد غير مصدر- معرفة علَم- معرب- صحيح الآخِر- منصرف

-: مبتدأ و مرفوع- و الجملة اسمية- و سدّ مسدّ مفعولَي «ظنّ»

أشعر: اسم- مفرد- مذکر- مشتق و اسم تفضيل (مصدره شِعْر أو شَعْر)- معرفة علَم- معرب- صحيح الآخِر- ممنوع من الصرف

-: خبر و مرفوع

من: حرف تفضيل- عامل جرّ- مبني علی السکون و الفتحة لرفع التقاء الساکنين

أل: حرف تعريفٍ- غير عامل- مبني علی السکون

أخطَل: اسم- مفرد- مذکر- مشتق و اسم تفضيل (مصدره خَطَل)- معرفة علَم- معرب- صحيح الآخِر- ممنوع من الصرف و لکنه يقبِل الکسر بسبب وجود أل.

-: مجرور بحرف جرّ- من الأخطل: جار و مجرور و متعلَّقُهما «أشعر»

 

§        «عَلِمتُ لَيَقومَنَّ زيدٌ»

 علمت: فعل ماضٍ- للمتکلم وحده- مجرد ثلاثي- صحيح و سالم- متعدٍ- مبني للمعلوم- مبني علی السکون

-: فعل من أفعال القلوب و هي من النواسخ و ملغاة عن العمل لوجود لام القسم بعده- فاعله ضمير التاء البارز- و الجملة فعليةٌ

ل: حرفٌ في جواب القسم- غير عامل- مبني علی الفتح

يقومَنَّ:  فعل مضارع- للغائب- مجرد ثلاثي- معتل و اجوف (اعلاله بالاسکان بنقل الحرکة)- لازم- مبني للمعلوم- مبني علی الفتح لاتصاله بنون التوکيد الثقيلة

-: فعل و فاعله ضمير «هو» المستتر فيه جوازاً- الجملةُ فعلية جواب القسم - و سد مسد مفعولَی «علمت» و محلاً منصوب

زيدٌ: اسم- مفرد- مذکر- جامد- غير مصدر- معرفة علم- معرب- صحيح الآخر- منصرف

-: فاعل و مرفوع

 نوشته شده در 29/2/1394 - 21:47:28 - توسط: فریده جان محمدی


امروز:  سه شنبه 20 آذر 1397
اخبار
آموزش
کتابخانه
اصطلاحات
مقالات
اساتید
کانون قرآن
گفتمان
پرسش و پاسخ
بسیج
گالری عکس
مناسبت ها
فرزانگان
اطلاعیه ها و بیانیه ها
رویدادها
تازه های علمی
 
 
 
 
کليه حقوق معنوي براي مجتمع آموزش علوم اسلامي کوثر محفوظ مي باشد.
Designed by Hetav Group & Powered by: Karimabadi