مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر
 
 
 
 
 
 
 
 برگزاری دوره تخصصی عربی معاصر با حضور طلاب سطح 4 در مجتمع کوثر

 حضور اساتید و طلاب مجتمع کوثر در تجمع به منظور حفظ حجاب و عفاف

 برگزاری ائین افتتاحیه مرکز نیکوکاری نسیم کوثر

 برگزاری جلسه شورای اساتید در مجتمع کوثر

 دفاع پایان نامه با موضوع «نقد و بررسی حقیقی یا نمادین بودن داستان های قرآن از منظر آیات و روایات» در مجتمع کوثر

  دریافت فایل پیوست آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از طلاب سراسر کشور

 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در بیانیه ای: حوزه های علمیه با تمام توان ازسپاه پاسداران حمایت می کند

 در حمایت از سپاه پاسداران: تجمع بزرگ حوزویان در مدرسه فیضیه

 رابطه رونق تولید و معیشت مردم

 پیام تسلیت درپی درگذشت عالم ربانی و فقیه پارسا آیت‌الله حاج شیخ محمد مؤمن

 بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران

 

 https://setare.com/files/fa/news/1398/4/10/272421_808.jpg

اساتید اطلاعیه ها آشنايی با عدد در زبان عربي
آشنايی با عدد در زبان عربي -[اطلاعیه ها] - پنجشنبه 30 بهمن 1393

آشنايی با اعداد در زبان عربی

«جاء رجلٌ واحدٌ.» و «جاءت إمرأةٌ واحدةٌ»

رجل و إمرأة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

واحد و واحدة: نعت و مرفوع بالتبعية.

«رأيتُ رجلاً واحداً.» و «رأيتُ إمرأةً واحدةً»

رجلاً و إمرأةً: مفعول به و منصوب بالفتحة الظاهرة.

واحدا و واحدةً: نعت و منصوب بالتبعية.

«مررتُ برجلٍ واحدٍ.» و (مررتُ بإمرأةٍ واحدةٍ»

الباء: حرف جر.

رجل و إمرأة: مجرور بالباء و علامة جره الكسرة الظاهرة.

واحد و واحدة: نعت و مجرور بالتبعية.

«جاءَ رجلان اثنان» و «جاءت إمرأتان اثنتان»

رجلان و إمرأتان: فاعل مرفوع بالألف.

اثنان و اثنتان: نعت و مرفوع بالألف بالتبعية.

«رأيتُ رجلَينِ اثنَينِ» و «رأيتُ إمرأتَينِ اثنتَينِ»

رجلين و إمرأتين: مفعول به و منصوب بالياء.

اثنين و اثنتين: نعت و منصوب بالياء بالتبعية.

«مررتُ برجلَينِ اثنينِ» و «مررتُ بإمرأتَينِ اثنتَينِ»

رجلين و إمرأتين: مجرور بحرف الجر بالياء.

اثنين و اثنتين: نعت و مجرور بالياء بالتبعية.

«جاء ثلاثةُ رجالٍ.»

ثلاثة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«رأيت أربعَ بناتٍ.»

أربع: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

بنات: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«مررت بستةِ رجالٍ و بستِ بناتٍ.»

الباء: حرف جر.

ستة: مجرور بالباء و علامة جره الكسرة الظاهرة.

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاء ثمانيةُ رجالٍ. رأيت ثمانيَ بناتٍ.»

ثمانية: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. (إذا كان مضافا تبقَی ياؤه)

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

ثماني: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

بنات: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاءت بضعةُ رجالٍ.»

بضعةُ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاءت بضعُ بناتٍ.»

بضعُ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجال: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«هذه خمسة حمّامات.» (المفرد هو «حمّام» و هو مذكر)

«مضَتْ سبعُ ليال.»

سبعُ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

ليال: مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة. (مثلُ قاضٍ)

«رأيتُ خمسةَ أودية»

خمسة: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

أودية: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

 «جاءَ أربعةُ فتيةٍ.»

أربعة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

فتيةٍ: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاء أحدَ عَشَرَ رجلاً.»

أحد عشر: فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيتُ أحدَ عشرَ رجلاً.»

أحد عشر: مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت بأحدَ عشرَ رجلاً.»

الباء: حرف جر.

أحد عشر: مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاءت إحدَى عَشْرةَ بنتاً.»

إحدى عشرة: فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع (إحدى مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر.)

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيت إحدى عشرةَ بنتاً.»

إحدى عشرة: مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب (إحدى مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر.)

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت بإحدَى عشرةَ بنتاً.»

إحدى عشرة: مجرور بحرف الجر مبني على فتح الجزئين في محل الجر (إحدى مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر.)

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاء اثنا عَشَرَ رجلاً.»

اثنا عشر: فاعل مرفوع بالألف في جزئه الأول مبني على الفتح في جزئه الثاني.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيت اثنَي عَشَرَ رجلاً.»

اثني عشر: مفعول به منصوب بالياء في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت باثني عَشَرَ رجلا.»

الباء: حرف جر.

اثنى عشر: مجرور بالباء و علامة جره الياء في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاءت اثنتا عشْرَةَ بنتاً.»

أثنتا عشرة: فاعل مرفوع بالألف في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

بنتا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيت اثنتي عشرةَ بنتاً.»

اثنتَي عشرة: مفعول به منصوب بالياء في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة

«مررت باثنتي عشرةَ بنتا.»

الباء: حرف جر.

اثنتَي عشرة: مجرور بالباء و علامة جره الياء في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني.

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاء ثلاثةَ عَشَرَ رجلاً.»

ثلاثةَ عشر: فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«رأيت أربعَ عشرةَ بنتا.»

أربع عشرة: مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب.

بنتاً: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت بتسعةَ عشرَ رجلاً.»

الباء: حرف جر.

تسعة عشر: مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء.

رجلا: تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

«جاء بضعةَ عشرَ رجلا.»

بضعة عشر: فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل.

«رأيت بضعَ عشرةَ بنتا.»

بضع عشرة: مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب.

«جاء عشرون رجلا.»

عشرون: فاعل مرفوع بالواو.

«رأيت ثلاثين بنتا.»

ثلاثين: مفعول به منصوب بالياء.

«مررت بخمسين رجلا.»

الباء: حرف جر.

خمسين: مجرور بالباء و علامة جره الياء.

«جاء ثلاثةٌ و عشرون رجلا.»

ثلاثة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

الواو: حرف عطف.

عشرون: معطوف مرفوع بالواو.

«رأيت خمساً و ثلاثين بنتا.»

خمسا: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

الواو: حرف عطف.

ثلاثين: معطوف منصوب بالياء.

«مررت بستٍ و ستين بنتا.»

الباء: حرف جر.

ست: مجرور بالباء و علامة جره الكسرة الظاهرة.

الواو: حرف عطف.

ستين: معطوف مجرور بالياء.

«جاء بضعةٌ و عشرون رجلا.»

بضعة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

الواو: حرف عطف.

عشرون: معطوف مرفوع بالواو.

«رأيت بضعاً و أربعين بنتا.»

بضعا: مفعول به منصوب بالفتحة.

الواو: حرف عطف.

أربعين: معطوف منصوب بالياء.

«جاء ثلاثون و نيّفٌ.»

ثلاثون: فاعل مرفوع بالواو.

الواو: حرف عطف.

نيف: معطوف مرفوع بالضمة الظاهرة.

«رأيت ثلاثين و نيفاً.»

ثلاثين: مفعول به منصوب بالياء.

الواو: حرف عطف.

نيفا: معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة.

«مررت بثلاثين و نيّفٍ.»

الباء: حرف جر.

ثلاثين: مجرور بالباء و علامة جره الباء.

الواو: حرف عطف.

نيف: معطوف مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاء مائةُ رجلٍ.»

مائة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

رجل: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«مررت بمائةِ بنتٍ.»

الباء: حرف جر.

مائة: مجرور بالباء و علامة جره الكسرة الظاهرة.

بنت: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

«جاء ألفُ رجلٍ.»

«رأيت ألفَ بنتٍ.»

«مررت بألفِ رجلٍ.»

«جاء مائةٌ و خمسةٌ و عشرون رجلا.»

«جاء خمسةٌ و عشرون و مائةُ رجلٍ.»

أ- عدد يک و دو معدود ندارند.

ب- عدد يک با ده بصورت «أحد عشر، إحدى عشرة» و عدد دو با ده «اثنا عشر، اثنتا عشرة» بکار می­رود.

ج- عدد يک و دو با عقود بصورت «واحد و عشرون أو حادي و عشرون، واحدة و عشرون أو حادية و عشرون أو إحدى و عشرون، اثنان و عشرون، اثنتان و عشرون أو ثنتان و عشرون» بکار می­رود.

* اگر عدد مضاف باشد در معرفه آوردن آن سه وجه وجود دارد.

أ- إدخال (أل) فقط بر مضاف إليه، (و اين وجه أفضل از دو وجه ديگر است.)

«جاء ثلاثة الرجال. جاءت ثلاثة البنات. رأيت ألف الكتاب.»

ب- إدخال (أل) بر عدد و مضاف إليه هر دو.

«جاء الثلاثة الرجال. جاءت الثلاثة البنات. رأيت الألف الكتاب.»

ج- إدخال (ال) بر عدد فقط، (و اين وجه کمتر استعمال می­شود.)

«جاء الثلاثة رجال. جاءت الثلاثة بنات. رأيت الألف كتاب.»

* اگر عدد مركب باشد أفضل إدخال (ال) فقط بر جزء أول است.

«جاء الثلاثة عشر رجلا. جاءت الثلاث عشرة بنتا. مررت بالخمسة عشر رجلا.»

* اگر عدد از ألفاظ عقود باشد (ال) بر سر آن می­آيد.

«جاء العشرون رجلا. رأيت العشرين بنتا.»

* درحالت عطف به ألفاظ عقود (ال) بر سر معطوف و معطوف عليه می­آيد.

«جاء الثلاثة و العشرون رجلا. رأيت الستّ و الثلاثين بنتا.»

از کتاب «التطبيق النحوي» ص: 395-405» با تصرف

اميدوارم برای طلاب گرامی مفيد باشد.

فريده جان محمدینوشته شده در 30/11/1393 - 19:07:14 - توسط: فریده جان محمدی


امروز:  یکشنبه 30 تير 1398
اخبار
آموزش
کتابخانه
اصطلاحات
مقالات
اساتید
کانون قرآن
گفتمان
پرسش و پاسخ
بسیج
گالری عکس
مناسبت ها
فرزانگان
اطلاعیه ها و بیانیه ها
رویدادها
تازه های علمی
 
 
 
 
کليه حقوق معنوي براي مجتمع آموزش علوم اسلامي کوثر محفوظ مي باشد.
Designed by Hetav Group & Powered by: Karimabadi