مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

اعضای هیات تحریریهمدیرمسئول
خدیجه جلالی
سردبیر
مریم رضایی
اعضای هیات تحریریه
فاطمه سادات ارفع

استاداعضای هیات تحریریه
زهرا میر هاشمی
اعضای هیات تحریریه
معصومه وحیدی
اعضای هیات تحریریه
فریبا علاسوند

هیات تحریریه

kosar_p@yahoo.com


اعضای هیات تحریریه
حوریه خدایی
اعضای هیات تحریریه
سمیه صیادی
دبیر اجرایی
اسرا ناملیتی