مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

اهداف و چشم اندازه

اهداف همایش: 
اطلاع از دستاوردهای تازه علمی وتخصصی  وانتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در داخل ودر سطح بین المللی
 
مخاطبان با مطالعه مقالات همایش موجب ارتقاء سطح علمی و آشنایی با علوم اسلامی گشته  و موجب تبادل آموخته ها و تجربیات در مسایل پژوهشی میشود.
اهداف انتشارهمایش:
 *طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌اسلامی

*ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ حوزویان صاحبنظران‌، کارشناسان‌  

*ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور

*کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌
*توسعه  و استفاده از دانش علمی و تجارب  پژوهشگران  برجسته و صاحب نظر در گرایش تخصصی  
*ارتقاء و توسعه فرهنگ علمی ودینی و کمک به جهت دهی ذهنی برای توسعه کشور
*در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، طلاب و دانشجویان
*ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف 
*ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه های نو از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان
*ایجاد زمینه برای آینده اندیشی  وآینده پژوهی  وکمک به حل مشکلات کشور